Eksperci

Krzysztof Stachura

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 15:57

Krzysztof Stachura - EKSPERT Socjolog i badacz społeczny. Pracuje w Instytucie Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Prezes Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Autor licznych analiz i ekspertyz badawczych. Zajmuje się m. in. tematyką partycypacji społecznej i strategii włączania społeczności w procesy decyzyjne na szczeblu lokalnym.

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 15:51

Agnieszka Szczudlińska-Kanoś - EKSPERT Adiunkt w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce. Absolwentka kierunków: zarządzania i marketingu Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz politologii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Autorka licznych publikacji z zakresu samorządu terytorialnego, marketingu politycznego oraz szeroko rozumianej polityki społecznej m.in. Marketing polityczny w regionie, UJ Kraków 2011; Regionalne elity polityczne w Polsce, UJ Kraków 2013; Reprezentacja czy partycypacja- rola współczesnego lidera społecznego, w: A. K. Piasecki (red.), Lider społeczny XXI wieku, UP, Kraków 2013; Polityczne uwarunkowania świadczenia usług społecznych, w: B. Iwankiewicz – Rak, A. Panasiuk, K. Rogoziński (red.), Usługi w Polsce 2012, Szczecin 2012; Wspólnoty lokalne wobec rozwoju ekonomii społecznej, „Ekonomia Społeczna” 3/2013, MSAP, Kraków 2013; Polityczne uwarunkowania zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym Polski, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych we Wrocławiu”, Wyd. WSO-WLąd, Wrocław 3/2013.
W projekcie zajmuje się wzmacnianiem systemu zarządzania oświatą poprzez wypracowanie rozwiązań w zakresie kształcenia kadry kierowniczej szkół/placówek w kontekście funkcjonowania w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem współpracy z samorządem terytorialnym, administracją rządową, instytucjami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo oraz z sektorem prywatnym.

Monika Sztolpa

Napisała wtorek, 21 stycznia 2014 15:49

Monika Sztolpa - EKSPERT Psycholog, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Posiada różnorodne doświadczenie w pracy w szeroko pojętej oświacie, praktykę zawodową rozpoczęła w Szkolnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, aktualnie pracuje w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Gdańsku, często prowadzi zajęcia w CKU w Gdańsku i na UG, prowadzi programy akredytowane przez ORE (m.in. Golden Five).  Współpracowała z instytucjami pozarządowymi i samorządowymi w zakresie organizowania nauki i warunków rozwoju uczniów (między innymi: PCPR, Urząd Miasta, Urząd Marszałkowski, MOPS). Wieloletni wiceprezes Fundacji Odyssey of the Mind Polska, w ramach której dbała o merytoryczną wartość programu stymulowania kreatywności u uczniów i nauczycieli, między innymi poprzez prowadzenie wielu szkoleń dla nauczycieli i dyrektorów placówek.