Jarosław Pietrzak

TRENER

Starszy specjalista ds. szkoleń w Instytucie Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nauczyciel z 30 letnim i trener z 15 letnim stażem. Ukończył Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz Studia Podyplomowe „Coaching dla kadr oświatowych”. Współpracuje z publicznymi i niepublicznymi ośrodkami doskonalenia nauczycieli w zakresie szkoleń dyrektorów i rad pedagogicznych. ". Prowadzi warsztaty dla nauczycieli, dyrektorów a także jest  mentorem w kursach internetowych. 

Od roku 2009 członek zespołu i trener w projekcie „Program wzmocnienia efektywności nadzoru pedagogicznego  i oceny jakości pracy szkoły” realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim i Erą Ewaluacji. 

Od roku 2012 prowadzi szkolenia dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół w ramach projektu: "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.

Od 2014 r. trener w projekcie „Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/ placówek” realizowanym przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji.