Lista:

1. Komunikatywność.

2. Znajomość sytuacji zarządzania.

3. Znajomość i realizacja polityki kadrowej.

4. Kreowanie procesem rekrutacji adekwatnym do potrzeb szkoły spójnego z jej misją i wizją.

5. Kierowanie procesem zwalniania i odchodzenia pracowników.

6. Motywowanie.

7. Dbanie o rozwój pracowników.

8. Umiejętność kierowania procesami grupowymi.

9. Budowanie i utrwalanie kultury szkoły

 


Definicja:

1. Precyzyjne, jasne wyrażanie się formułowanie myśli i stanów wewnętrznych, rozumienie i zaangażowanie w wypowiedzi innych. Umiejętność dostarczania informacji zwrotnych

2. Diagnoza społeczności szkoły (rodziców, uczniów nauczycieli, pracowników administracyjnych).

3. Polityka kadrowa szkoły jest elementem systemu zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL). Zawiera definiuje uznawane w szkole i zawarte w misji i wizji szkoły wartości, wyznaczające w jaki sposób powinno się traktować nauczycieli i pozostałych pracowników szkoły i jak nimi zarządzać. 

4. Rekrutacja pracowników jest to proces, którego celem jest pozyskanie potencjalnych pracowników, spełniających kryteria stawiane na stanowisku (K.Padzik,

Selekcja pracowników- jest to proces, którego celem jest wybór spośród wielu kandydatów na pracowników osób, które w najwyższym stopniu odpowiadają krytetiom selekcyjnym (K.Padzik, op.cit.,s. 86).

5. Zwalnianie jest decyzją kadrową, zmierzająca do relegacji pracownika z zakładu pracy. Zakłada konieczność rozmowy komunikującej zwolnienie. Stanowi jedno z najtrudniejszych i najbardziej stresujących zadań z jakimi spotykają się menedżerowie firm (przywódcy edukacyjni-dyrektorzy szkół _przyp. G.B.) zmuszonych do częściowej redukcji zatrudnienia. Jest to jednocześnie jeden z najbardziej wrażliwych momentów kształtujących opinię o firmie wśród odchodzących pracowników. (H. Król,A. Ludwiczyński (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Warszawa, PWN,s.227).

6. Umiejętność stosowania metod motywujących ludzi do pracy, oceny pracy, nakłanianie pracowników i nauczycieli do pożądanych zachowań

7. Diagnozowanie i tworzenie warunków do rozwoju osobistego i profesjonalnego potencjału nauczycieli i pracowników.

8. Diagnozowanie procesu grupowego oraz wpływanie na działnia grup, by odnosiły one maksymalne korzyści zarówno dla całości społecznosci szkolnej, jak i jednostek wchodzących w skład tych grup

9. Wykorzystanie zasobów środowiskowych, cech członków zespołu szkolnego, umiejętności społecznych oraz systemu norm i wartości do budowania społeczności szkolnej realizującej koncepcję pracy szkoły. 


Dział: Kompetencje