Liderzy

Grzegorz Mazurkiewicz

LIDER

Lider merytoryczny zadania w projekcie, pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego od 2002 roku.

Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych instytucjach związanych z edukacją (Szkoły – szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące, Departament Edukacji Stanu Ohio, Uniwersytety Stanowe w Columbus i w Bowling Green w Ohio-USA, Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej). Jest socjologiem (absolwentem Uniwersytetu Śląskiego), ukończył również studia z zakresu zarządzania oświatą na Ohio State University w USA.

Kierował różnymi projektami edukacyjnymi dotyczącymi wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania placówkami edukacyjnymi, wspierania samorządów lokalnych w tworzeniu polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Brał udział, w roli badacza i eksperta, w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania.

Badając edukację i sposoby usprawniania procesów edukacyjnych nie ogranicza się do jakiegoś fragmentu szkolnej rzeczywistości, ale przygląda się problemom w możliwie jak najszerszej perspektywie wychodząc z założenia, że niemożliwa jest zmiana w edukacji bez zmiany społecznej.

Przedmiotem badawczych poszukiwań są przywództwo edukacyjne, polityka edukacyjna, zarządzanie w oświacie, jakość edukacji, równość szans edukacyjnych (zwłaszcza w perspektywie nierówności między płciami), edukacja interkulturowa oraz postawy i zachowania nauczycieli. Równolegle do badań nad polityką edukacyjną krytycznej refleksji poddaje zawód nauczyciela – jego specyfikę, motywacje, drogi rozwoju i założenia teoretyczne.

Głównym przedmiotem zainteresowania i badań byli i są ludzie w sytuacjach społecznych oraz instytucje jakie dzięki tym interakcjom powstają. Zdobywając doświadczenie badawcze i budując perspektywę teoretyczną badał również duże zbiorowości powstające w wyniku aktywności związanych ze sportem i turystyką. Praca magisterska, a później doktorat i kilka artykułów badawczych traktowały o tworzeniu rzeczywistości społecznej przez interakcje kibiców piłkarskich oraz interakcje turystów i gospodarzy w popularnych destynacjach turystycznych.

Wśród kluczowych w pracy dydaktycznej przedmiotów wymienić należy „Globalny i europejski wymiar edukacji", „Polski system oświatowy i oświata w Unii Europejskiej", „Analiza jakości pracy w instytucji oświatowej", „Przywództwo w zarządzaniu oświatą" oraz „Badanie w działaniu jako strategia dla sfery publicznej". Jego  studenci biorą udział w badaniach i działaniach różnych programów, w które jest zaangażowany. Główna zasada, którą kieruje się prowadząc zajęcia dydaktyczne jest podnoszenie zaangażowania studentów oraz łączenie teorii z praktyką.

Od roku 2009 jest koordynatorem i kierownikiem merytorycznym projektu Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły (prowadzonego w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z Ministerstwem Edukacji Narodowej, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Erą Ewaluacji), którego celem jest zmiana systemu nadzoru pedagogicznego w Polsce (dotyczy 35 000 szkół i placówek).

Wcześniej, w latach 1999-2006 kierował programem Szkoła Ucząca Się prowadzonym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, w którym wspierano szkoły w budowaniu systemu zapewniania jakości na podstawie autoewaluacji i dzięki współpracy nauczycieli.

W 2012 roku zakończył projekt badawczy „Przywództwo w zarządzaniu edukacyjnym: paradygmaty i praktyka w instytucjach edukacyjnych", w którym badał założenia dyrektorów szkół wobec edukacji i przywództwa.

W 2007 roku uczestniczył w projekcie badawczym dotyczącym uczenia się dorosłych finansowanym przez Komisję Europejską a prowadzonym przez PLATO na Uniwersytecie w Leiden (ALPINE – Adult Learning Professions in Europe. A study of the current situation, trends and issues., a w 2008 roku w projekcie badawczym skoncentrowanym na kadrze trenerskiej pracującej w sektorze nieformalnego kształcenia zawodowego prowadzonym przez tą samą instytucję (VET trainers in public and private training institutions. Research voor Beleid, PLATO University Leiden).

W latach 2006-2007 pełnił funkcję konsultanta w programie PHARE w Rumunii gdzie odpowiadał za model rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników ośrodków doskonalenia (White Young Green Consultant in PHARE program: Technical Assistance to Support the National Centre for Staff Training in Pre-University Education (NCTPE) – Wsparcie i restrukturyzacja Narodowego Centrum Edukacyjnego dla personelu systemu oświatowego.

W latach 2003-2004 prowadził indywidualny projekt badawczy Płeć w edukacji, zajmując się na mechanizmach tworzenia ról płciowych wśród nastolatków w szkołach. Projekt finansowany był przez Biuro Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State).

W latach 2002-2003 był członkiem zespołu badawczego zajmującego się rolą instytucji centralnych w zarządzaniu edukacją w zdecentralizowanych systemach Europy Środkowej. Projekt pod nazwą Local Government Initiative  koordynowany był przez Open Society Institute w Budapeszcie.

Również w latach 2002-2003 prowadził indywidualny projekt badawczy dotyczący postaw nauczycieli wobec ich profesji finansowany przez Biuro Edukacji i Kultury Departamentu Stanu USA (Bureau of Educational and Cultural Affairs of the United States Department of State).

Elżbieta Walkowiak

LIDERKA

Wielkopolski Kurator Oświaty, z wykształcenia inżynier (absolwentka Politechniki Poznańskiej), z wyboru nauczycielka. Uczyła teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikum  i studium nauczycielskim, fizyki i techniki w liceum ogólnokształcącym, gimnazjum i szkole podstawowej.  Pełniła różne funkcje kierownicze, między innymi przez 14 lat była dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu. Współpracowała jako edukator z placówkami doskonalenia nauczycieli prowadząc zajęcia z zakresu zarządzania i przywództwa w oświacie. Członek założyciel Stowarzyszenia „Razem dla edukacji”, w ramach którego pomagała dyrektorom, radom pedagogicznym, pojedynczym nauczycielom i rodzicom w sposób nowoczesny i skuteczny organizować kształcenie i pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z zespołami nauczycieli opracowała szereg rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, zajmowała się ocenianiem kształtującym w klasach integracyjnych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem nowoczesnego nadzoru pedagogicznego, w tym upowszechnianiem  ewaluacji jako metody ciągłego doskonalenia jakości pracy nauczycieli i zarządzania  szkołą. 

Andrzej Jasiński

LIDER

Do 2010 roku nauczyciel i dyrektor szkoły, od 2010 pracownik ORE, koordynator projektów dotyczących wdrażania podstawy programowej kształcenia ogólnego. Zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół organizacji nauczania sprzyjającej realizacji celów ustalonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego.