Kompetencje przywódcze kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych w Polsce. Raport z badań

piątek, listopad 27, 2015 dodane przez:

Raport prezentuje wyniki badań nad kompetencjami przywódczymi dyrektorów szkół i placówek w Polsce. Zachęcamy do lektury.

 

 CZYTAJ

 

Do głównych zalet recenzowanego tekstu zaliczam: walor poznawczy i podejście metodologiczne. Po pierwsze, przeprowadzone badania dają obszerny wgląd w samoświadomość kadry kierowniczej w Polsce w odniesieniu do kompetencji przywódczych – tak własnych kompetencji, jak i ich istotności w perspektywie funkcjonowania szkoły czy innej placówki edukacyjnej. (…) silną stroną raportu jest jego dopracowanie metodologiczne, w ramach czego podkreślić należy – poza wskazanymi – jeszcze triangulację oraz dwustopniową procedurę stworzenia listy kompetencji (…). Dobrą praktyką w tym aspekcie jest również upublicznienie narzędzi badawczych, które nie tylko odsłaniają „kuchnię” badania, ale także mogą okazać się przydatne dla innych badaczy, zainteresowanych tą tematyką i inspirowanych podejściem zaprezentowanym w recenzowanym tekście. 

Dr Marcin Jewdokimow, Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

  

Przedłożona do recenzji książka podejmuje niezwykle ważny i aktualny problem, jakim są kompetencje przywódcze kadry kierowniczej oświaty. Stąd z pewnością budzić będzie duże zainteresowanie w środowisku oświatowym. Przywództwo dyrektora szkoły – jak pokazują wyniki badań dostępnych w literaturze światowej – ma istotny wpływ na jakość szkoły i osiągnięcia uczniów. Dobrze się zatem stało, że otrzymujemy książkę, która porusza pro-blematykę kompetencji przywódczych osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach. 

dr Antoni Jeżowski, prof. nz. PWSZ w Głogowie, Instytut Ekonomiczny PWSZ w Głogowie

Dział: Wydarzenia