Elżbieta Walkowiak

LIDERKA

Wielkopolski Kurator Oświaty, z wykształcenia inżynier (absolwentka Politechniki Poznańskiej), z wyboru nauczycielka. Uczyła teoretycznych przedmiotów zawodowych w technikum  i studium nauczycielskim, fizyki i techniki w liceum ogólnokształcącym, gimnazjum i szkole podstawowej.  Pełniła różne funkcje kierownicze, między innymi przez 14 lat była dyrektorem Zespołu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi Nr 2 w Poznaniu. Współpracowała jako edukator z placówkami doskonalenia nauczycieli prowadząc zajęcia z zakresu zarządzania i przywództwa w oświacie. Członek założyciel Stowarzyszenia „Razem dla edukacji”, w ramach którego pomagała dyrektorom, radom pedagogicznym, pojedynczym nauczycielom i rodzicom w sposób nowoczesny i skuteczny organizować kształcenie i pomoc psychologiczno- pedagogiczną uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Z zespołami nauczycieli opracowała szereg rozwiązań organizacyjnych i metodycznych, zajmowała się ocenianiem kształtującym w klasach integracyjnych. Obecnie zajmuje się wdrażaniem nowoczesnego nadzoru pedagogicznego, w tym upowszechnianiem  ewaluacji jako metody ciągłego doskonalenia jakości pracy nauczycieli i zarządzania  szkołą.