Janusz Gancarczyk

EKSPERT

Dyrektor Zespołu Szkół  im. Jana Pawła II w Pietrzykowicach, członek OSKKO. Jest absolwentem Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie na Wydziale Teologicznym. Ukończył również Studium Teologii Rodziny w Krakowie, Podyplomowe studia z informatyki na Politechnice Łódzkiej, Zarządzanie Oświatą na BWST w Żywcu. Jest również absolwentem  Studiów Podyplomowych „Liderów Oświaty” w Warszawie. Posiada licencję  egzaminatora  Polskiego Towarzystwa Informatycznego, organizując  egzaminy na Europejską Kartę Umiejętności Komputerowych oraz szkolenia dla nauczycieli.  Był kierownikiem Centrum Kształcenia – Wioska Internetowa. Jest również egzaminatorem OKE Jaworzno, a także ekspertem z listy MEN w sprawie awansu zawodowego nauczycieli. Zasiadał w ponad 500 komisjach egzaminacyjnych na stopień nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. Wcześniej pracował w Ochotniczych Hufcach Pracy jako komendant, a później szef Oddziału Obrony Cywilnej oraz  jako nauczyciel dyplomowany w szkołach ponadgimnazjalnych w Bielsku-Białej. Jest współautorem albumu „Moc Serca”. Za działalność na rzecz oświaty odznaczony medalem Komisji Edukacji Narodowej. Za działalność społeczną na rzecz swojego  środowiska odznaczony brązowym medalem za Zasługi dla Pożarnictwa  i honorowym tytułem „Zasłużony dla Gminy Łodygowice”. W szkole, którą kieruje, wdrożył wiele zmian:  Ocenianie Kształtujące, Projektor – Wolontariat Studencki  oraz wiele innowacji pedagogicznych np. w Gimnazjum Szkołę Tańca oraz program „Interblok” w kształceniu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Aktywnie pozyskuje środki z EFS-u na zajęcia dodatkowe dla uczniów wdrażając takie projekty jak: „Przyszłość dla zdolnych”; „Wszechstronna edukacja uczniów ZS w Pietrzykowicach” czy 3 cykle projektu „Wyrównywanie szans edukacyjnych”.